nr 5/2018 r.

DROGOWNICTWO 5/2018

 

SPIS TREŚCI

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2017 roku...................147

Stefan Sarna: Analiza zmian natężeń ruchu drogowego w obszarach dużych aglomeracji................160

Mateusz Ciołek: Zastosowanie wybranych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania projektowania składu mieszanki gruntowo-spoiwowej ................................ 169

Z żałobnej karty: Profesor dr hab. inż. Tadeusz Basiewicz (oprac. Bogdan Kublin)                 174

Sylwia Pogodzińska: Doświadczenia zagraniczne w stosowaniu poziomego oznakowania dróg do zarządzania prędkością          ...................................................................... 175

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”........................I s. okł.

Wnioski z LX Technicznych Dni Drogowych (Zakopane 8–10 listopada 2017 r.) (oprac. Marek Rolla)............ IV s.okł.

STRESZCZENIA

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2017 roku. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 5, 2018, s. 147–159

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: stanu spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (parametry w klasach C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (parametry w klasie D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według danych z 2017 roku jest następująca: klasa A i B – 59,7%, klasa C – 25,1%, klasa D –13,9%.

Słowa kluczowe: drogi krajowe, nawierzchnie, ocena.

 

Stefan Sarna: Analiza zmian natężeń ruchu drogowego w obszarach dużych aglomeracji. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 5, 2018, s. 160–168

Analiza zmian natężeń ruchu na sieci drogowej w pięciu dużych aglomeracjach wykazała, że natężenia ruchu na sieci drogowej w aglomeracjach, gdzie wybudowano autostrady i drogi ekspresowe wzrosło bardziej niż w innych. Oznacza to, że szybkie drogi wzbudzają dodatkowy ruch, ponieważ umożliwiają budowanie osiedli oddalonych od centrów miast. Zjawisko to powoduje z kolei zapotrzebowanie na zwiększanie przekrojów poprzecznych dróg. W prognozach ruchu należy szacować ruch wzbudzony i dodawać go do ruchu wynikającego z modeli.

Słowa kluczowe: drogi, aglomeracje, ruch wzbudzony, prognozy ruchu.

 

Mateusz Ciołek: Zastosowanie wybranych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania projektowania składu mieszanki gruntowo-spoiwowej. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 5, 2018, s. 169–174

Artykuł przedstawia propozycję implementacji wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu doboru optymalnej receptury stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym. W pracach laboratoryjnych zastosowano metodę wielokrotnej regresji liniowej i bardziej zaawansowaną metodę wielowarstwowej sieci neuronowej. Parametry algorytmów takich jak stopień wielomianu, liczba neuronów, liczba iteracji dobrano na podstawie roboczych testów. Uczenie programów przeprowadzono na 33 recepturach.

Słowa kluczowe: mieszanki gruntowo-spoiwowe, receptury, inteligencja obliczeniowa.

 

Sylwia Pogodzińska: Doświadczenia zagraniczne w stosowaniu poziomego oznakowania dróg do zarządzania prędkością. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 5, 2018, s. 175–180, s. III okładki

W artykule opisano dotychczasowe doświadczenia zastosowania poziomych znaków niestandardowych jako sposobu na zarządzanie prędkością. Przedstawiono wybrane przykłady omawianych znaków stosowanych w praktyce zagranicznej. Na podstawie studiów literatury opisano wyniki badań wpływu poziomych znaków niestandardowych na prędkość pojazdów. Ponadto wskazano podstawowe metody badawcze i mierniki wykorzystywane w ocenie skuteczności omawianego oznakowania.

Słowa kluczowe: oznakowanie, oznakowanie niestandardowe, organizacja ruchu, zarządzanie prędkością, bezpieczeństwo ruchu drogowego.